WYDANIE ONLINE

Pytanie: Jakie dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie. Przykładowo czy zawsze niezbędne będą zaświadczenia, czy można posiłkować się oświadczeniami?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy istnieją jakieś inne obszary, oprócz funduszy unijnych, w których można aplikować o wsparcie dla projektów?  

czytaj więcej »

Pytanie: Oprócz krajowych programów operacyjnych istnieją jeszcze dofinansowania w ramach regionów. Kto i na co może starać się o wsparcie z nich?

czytaj więcej »

Pytanie: Słyszałem o tzw. szybkiej ścieżce w Programie Inteligentny Rozwój. Jak można skorzystać z tej formy dofinansowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie w trakcie lub na zakończenie realizacji projektu? Jeśli tak, to w jakich przypadkach i jak tych zmian dokonać?

czytaj więcej »

Pytanie: Ostatnio spotkałem się z takimi pojęciami: ewaluacja i monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu. Co ono oznacza? 

czytaj więcej »

Pytanie:  Jak poprawnie  przygotować wniosek o płatność w nowych projektach unijnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzamy się ubiegać o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Jakie nakłady będą mogły być uznane za wydatki kwalifikowalne?

czytaj więcej »

Pytanie: Realizujemy na przestrzeni lat 2014 i 2015 inwestycje w postaci budowy nowego zakładu produkcyjnego. W ramach wsparcia dla tego przedsięwzięcia spółka zawarła umowę na dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, program POIG 04.06.  Zgodnie z zapisami niniejszej umowy o dofinansowanie głównym celem wsparcia jest zakup gruntu i roboty projektowo-budowlane. Czy otrzymane dofinansowanie do zakupu gruntu jako niepodlegającego amortyzacji jest dla nas przychodem podatkowym? Część dofinansowania (85%) stanowi płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część będzie dotacją celową.

czytaj więcej »

wiper-pixel