WYDANIE BIEŻĄCE

Otrzymałem negatywną ocenę mojego wniosku o dofinansowanie na projekt partnerski dotyczący rozwoju transgranicznej oferty turystycznej i rewitalizację terenów. Jak napisać skuteczne odwołanie, żeby ponownie oceniono mój projekt?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje wątpliwości dotyczą udzielania zamówień na podstawie art. 6a ustawy Pzp w projektach unijnych. Czy jeżeli szacunkowa wartość zamówień udzielanych na podstawie art. 6a ustawy Pzp stanowi łącznie poniżej 30.000 euro, to należy zsumować wszystkie te części w ramach całego projektu czy też realizować zamówienie według procedur dla wartości danej części zamówienia (przez rozeznanie rynku lub stosując zasadę konkurencyjności)? Czy może trzeba zastosować w tym przypadku wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień w zakresie ustalania wartości zamówienia, ze względu na to, że ich wartości nie przekraczają 30.000 euro?

czytaj więcej »

Państwa członkowskie Unii Europejskiej wraz z Radą Europejską porozumiały się i określiły budżet na lata 2021–2027. Choć cały czas trwają negocjacje co do szczegółowych zapisów, jakie ma potwierdzić Parlament Europejski, już teraz można wskazać obszary, które będą mogły liczyć na szczególne finansowanie. Co ważne, kraje członkowskie nie zapomniały także o sytuacji gospodarczej, jaka panuje w Unii Europejskiej. Na wsparcie unijnych gospodarek przewidziano zupełnie odrębny instrument, który ma podreperować sytuację finansową na starym kontynencie.

czytaj więcej »

Kiedy jako beneficjent środków unijnych musisz stosować ustawę Prawo zamówień publicznych, a kiedy zapytanie ofertowe? Jakie procedury są najbezpieczniejsze, gdy realizujesz zakupy w ramach projektu unijnego? Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa z 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych. Przygotuj się na stosowanie nowych regulacji. Sprawdź, czy nowe przepisy mają znaczenie dla Twojej firmy i realizowanych przez nią projektów.

czytaj więcej »

Wnioski o dofinansowanie, składane w programach krajowych, głównie edukacyjnych, powinny zawierać dodatkowe elementy, które w konsekwencji mogą zdecydować o sukcesie przyszłego projektu. Konieczne jest wzbogacenie aplikacji np. o możliwość realizacji wybranych zadań w wybranej instytucji zagranicznej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwa jest zmiana terminu posiedzenia panelu ekspertów zaplanowanego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej? Jak wygląda ocena projektu w zakresie działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji w POIR?

czytaj więcej »

Od 4 stycznia 2021 r. rusza nabór na operatora pilotażu Programu Strefa Pomysłodawcy w ramach projektu Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” POIR, Poddziałanie 2.4.1 Inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów). Poziom finansowania dla wydatków kwalifikowanych wynosi 100% a pula środków na dofinansowanie projektu to maksymalnie 5.000.000 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Dopiero w trakcie opracowania końcowego wniosku o płatność okazało się, że całkowity koszt projektu jest wyższy od zakładanego we wniosku o dofinansowanie, ale łączna kwota kosztów niekwalifikowanych powoduje znaczące obniżenie kosztów kwalifikowanych. Jak to wyjaśnić? Jak to wpływa na możliwość nierozliczenia projektu?

czytaj więcej »

wiper-pixel