WYDANIE ONLINE

Koordynator projektu to kluczowa osoba, która odpowiada za płynną realizację zadań, planowanie i nadzorowanie. Zmiana na takim stanowisku jest istotnym wydarzeniem w projekcie – zawsze obarczonym pewnym ryzykiem. Zacznij od oddelegowania nowej osoby do zadań koordynatora, poznania kierunków strategicznych dla kontynuacji oraz zadbaj o dostępy do systemów.

czytaj więcej »

Budżet projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej to plan wydatków operacyjnych w określonym czasie niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu. Zawiera on informacje o kosztochłonności poszczególnych zadań oraz o kosztach pośrednich związanych z przedsięwzięciem. Jego sposób konstruowania jest kluczowy dla efektywności zarządzania kosztami i wykonalności samego projektu. Źle zdefiniowane pozycje kosztowe utrudniają lub wręcz uniemożliwiają realizację projektu. Przygotowaliśmy dla Was zestaw podpowiedzi, jak przygotować dobry budżet pod kątem jego racjonalności i efektywności – a zatem realizowalności.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający zamierza, w ramach przyznanego grantu „Zdalna szkoła+”, zakupić komputery do szkół do pracy zdalnej dla uczniów. Zgodnie z wytycznymi programu zakup sprzętu powinien zostać dokonany zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz własnymi wewnętrznymi regulacjami gminy. Nie ma konieczności publikowania ogłoszeń o zamówieniach dotyczących zakupu w bazie konkurencyjności. Umowa nie odnosi się do wytycznych ministra rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Wskazuje natomiast, że grantobiorca realizuje projekt z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie. Byłby to drugi otrzymany grant w związku z ogłoszonym kolejnym naborem – wartość pierwszego to 56.000 zł, drugi zaś oszacowano na 120.000 zł. Ponieważ wartość szacunkowa pierwszego grantu nie przekraczała 30.000 euro, zamawiający zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp nie miał obowiązku stosowania ustawowych regulacji do jego udzielenia. Czy udzielając zamówienia na drugi grant, powinien zsumować wartości obydwu zakupów? Dotyczą one takiego samego sprzętu komputerowego do pracy zdalnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej o wartości poniżej progów unijnych w ramach PROW 2014–2020. W zakres projektu unijnego wchodzą roboty budowlane (ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) oraz wyposażenie świetlicy (zestaw nagłośnieniowy, komputerowy, multimedialny oraz sprzęt AGD). Czy możliwe jest wyodrębnienie w tym przypadku 2 zamówień w ramach jednego projektu i oszacowanie osobno wartości robót budowlanych i dostaw, a następnie zlecenie ich w procedurach właściwych dla ich wartości? Wartość dostaw nie przekracza 30.000 euro.

czytaj więcej »

W czasie braku możliwości bezpiecznej organizacji międzynarodowych spotkań projektowych najbardziej efektywną formą realizacji jednej z najważniejszych aktywności w projekcie – kick-off meeting – jest skorzystanie z narzędzi informatycznych, zapewniających kontakt online, z zastosowaniem formuły hybrydowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę otrzymać środki finansowe w ramach poddziałania Design dla przedsiębiorców POIR tylko na oprogramowanie? Jakie są zasady finansowania projektu w ramach działania?

czytaj więcej »

Od 1 grudnia br. do 15 stycznia 2021 r. zaplanowany został nabór na działanie 2.5 Inwestorzy zewnętrzni RPO Województwa Pomorskiego. Wnioskodawcami, a jednocześnie beneficjentami konkursu mogą być Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST oraz przedsiębiorcy. Dofinansowanie można otrzymać na uzbrojenie terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych), w tym tworzenie stref przemysłowych, w ramach których dopuszcza się m.in. budowę hal produkcyjnych/magazynowych lub placów magazynowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający w zapytaniu ofertowym zamieścił informację, że warunkiem przyjęcia oferty jest wcześniejsze potwierdzenie spełnienia przez oferenta kryteriów dostępu opisanych w zapytaniu oraz potwierdzenie tego wymienionymi tam dokumentami. Warunkiem otrzymania siwz jest natomiast przedstawienie dowodu wpłaty wadium. Czy takie wymogi są zgodne z prawem?

czytaj więcej »

wiper-pixel