WYDANIE ONLINE

Wraz z końcem perspektywy budżetowej 2014–2020 zmienia się pula konkursów, w których mogą wziąć udział wnioskodawcy. Część z nich może już więcej nie wystąpić, podczas kiedy inne będą ze wzmożoną siłą pojawiać się właśnie pod koniec okresu budżetowania. Jednym z takich konkursów, które wpisują się w wydatkowanie środków pod koniec obecnej perspektywy, jest działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, finansowane z regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. 

czytaj więcej »

Pytanie: Słyszałem o słowach kluczowych, które warto wpisać do wniosku – informacja o nich zazwyczaj jest w wytycznych. Czy można samodzielnie zastosować je w aplikacji? Jak je wybrać, by stanowiły o przewadze nad innymi wnioskami? Wreszcie – na jakim etapie przygotowania wniosku trzeba je znać i wpisać w formularz? Na jakiej zasadzie wybierać słowa kluczowe? Gdzie można uzyskać wsparcie w wyborze najlepszych wyrażeń, charakteryzujących aplikację?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe (kwota poniżej 30.000 euro) w bazie konkurencyjności. Wpłynęły dwie oferty. Jeden wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, natomiast drugi złożył ofertę w terminie, ale załączniki do niej wpłynęły 14 minut po czasie. Powyższe zapytanie było już ogłaszane 3 razy i unieważniane z różnych przyczyn, m.in. z powodu przekroczenia kwoty, którą zamawiający przeznaczył na zamówienie, oraz z uwagi na brak doświadczenia wykonawcy (niepotwierdzenie warunku). Zapisy w zapytaniu ofertowym dotyczące terminu składania ofert brzmiały:„1. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego w opieczętowanej kopercie z dopiskiem ............................. do dnia ..... do godz. 12.00 w siedzibie .......................... w pokoju .... lub przesłana na adres e-mail: …..2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do formularza oferty, to:a) załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług;b) załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;c) umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeśli go dotyczy)”.Czy jest możliwość przyjęcia tej oferty? Zamówienie jest realizowane w ramach unijnego projektu. Wykonawca spełnia warunki udziału, a cena oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację usługi.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeśli zawarliśmy w dokumentacji projektowej wskaźnik zatrudnienia w firmie, możemy podczas realizacji przedsięwzięcia z niego zrezygnować? Pogorszyła się nasza sytuacja finansowa i nie wiemy, czy możemy takie działania podjąć.

czytaj więcej »

Jednostki budżetowe (szkoły) oprócz podstawowego źródła finansowania, którym jest subwencja oświatowa, mogą dodatkowo pozyskiwać środki z innych źródeł, do których należą m.in. środki unijne. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Celem tego programu jest umożliwienie młodym ludziom podnoszenia swoich kwalifikacji i zwiększenie ich szans na rynku pracy, jak również modernizacja systemów edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą. Program umożliwia także odbycie studiów, szkoleń, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pracę za granicą w ramach wolontariatu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę się odwołać od negatywnej oceny mojego wniosku o dofinansowanie? Jeśli tak, to w jaki sposób należy to zrobić?

czytaj więcej »

Sytuacja turystyki nie należy do najlepszych. W związku z ograniczeniami w ruchu międzypaństwowym wiele podmiotów z branży turystycznej mocno ucierpiało. Możliwość intensyfikacji działań w branży turystycznej zapewnia konkurs 1.5 RPO województwa zachodniopomorskiego o nazwie „Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki”. Alokacja tego konkursu to aż kilkadziesiąt milionów złotych. Nabór na konkurs rozpoczyna się 1 grudnia br. i potrwa do 2 lutego 2021 r. Jest zatem dość dużo czasu na przygotowanie przemyślanego wniosku i budżetu na inwestycje oraz zaplanowanie działań na kolejny rok.

czytaj więcej »

Przygotowanie do zamknięcia projektu jest czynnością dość stresującą, która wymaga interdyscyplinarnej wiedzy o danej realizacji – od strony księgowej i finansowej, merytorycznej, controllingu, a często także z pokrewnych dziedzin, np. związanych z budownictwem czy nadzorem budowlanym. W artykule przedstawiamy propozycje dobrych praktyk, które wspierają zarządzanie projektami i obiegiem dokumentacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel