WYDANIE ONLINE

Pytanie W naszym międzynarodowym projekcie jest zaplanowanych kilka wyjazdów zagranicznych poszczególnych pracowników. Czy w czasie pandemii są one możliwe? Czy w przypadku takiego wyjazdu są potrzebne dodatkowe dokumenty z uwagi na trwającą pandemię?    

czytaj więcej »

W dofinansowaniach unijnych poza konkursami dedykowanymi wyłącznie dla sektora prywatnego lub publicznego znaleźć można również takie działania, które pozwalają dofinansować projekty znajdujące się na styku tych dwóch obszarów. Jednym z takich działań są te obejmujące swym zakresem tematycznym rewitalizację, czyli odnowienie, modernizację lub zagospodarowanie obszarów miejskich na rzecz przywrócenia ich do życia społecznego czy stworzenia nowej przestrzeni miejskiej. Takim konkursem jest np. odbywający się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego konkurs 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, którego nabór trwać będzie niemal do końca 2020 roku. Działania tego typu obecne są jednak we wszystkich regionalnych programach operacyjnych i odbywają się cyklicznie.

czytaj więcej »

Myśląc o wsparciu branży rolniczej, źródła dotacji często upatrujemy jedynie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od razu na myśl przychodzą obawy przed długimi i skomplikowanymi wnioskami aplikacyjnymi. Okazuje się jednak, że jest możliwość wsparcia z innych źródeł, np. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR). Na trzeci oraz czwarty kwartał bieżącego roku został zaplanowany konkurs o charakterze badawczym właśnie dla branży rolniczej. Nazwa konkursu to Agrotech. W artykule zostały doprecyzowane zasady aplikacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem zainteresowany ubieganiem się o środki finansowe w ramach Poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” w POPW. Czy konieczne będzie ustanowienie zabezpieczenia na czas realizacji projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 2017 roku realizujemy projekt współfinansowany ze środków unijnych. Obecnie do działu zamówień publicznych wpłynął wniosek o realizację zakupów dotyczących materiałów zużywalnych, tj. rękawiczek, mydła, środków dezynfekujących itp. Szacowana wartość zamówienia obejmuje we wniosku kwotę, którą wpisano w budżet projektu w 2017 roku. Czy sumę tę należy teraz uaktualnić? Czy dopuszczalne jest ogłoszenie zaproszenia do szacowania wartości zamówienia oficjalnie na stronie internetowej zamawiającego ze wskazaniem ilości zamawianych dostaw? Czy zamawiający nie zostanie posądzony o ujawnianie przedmiotu zamówienia przed ogłoszeniem przetargu? Czy mogłoby to skutkować korektą finansową? A może bezpieczniej będzie sprawdzić ceny zamawianych środków w Internecie? Ceny niektórych materiałów wzrosły w tym roku o 100%.

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach projektu współfinansowanego z UE będziemy ogłaszać przetarg nieograniczony na usługę nadzoru nad budową stanowiska badawczego. Z uwagi na termin zakończenia projektu jesteśmy zmuszeni ogłosić procedurę w niekorzystnych ramach czasowych, tj. z terminem zakończenia usługi do 28 lutego 2021 r., a budowa stanowiska badawczego zajmie około 12 miesięcy (termin ten może ulec skróceniu). Wnioskodawca chciałby ogłosić postępowanie z okresem zakończenia umowy 28 lutego 2021 r. i wymogiem świadczenia usługi bez dodatkowego wynagrodzenia do zakończenia odbioru stanowiska (dodatkowe 6 miesięcy). Wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia projektu z uwagi na opóźnienia w realizacji, ale do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czy należy przewidzieć możliwość zmiany umowy i terminu realizacji w przypadku przedłużenia budowy stanowiska?

czytaj więcej »

Akcja COST nie jest typowym projektem międzynarodowym. To przedsięwzięcie wspierające planowane działania networkingowe, czyli prowadzące do nawiązania i utrzymania sieci współpracy międzynarodowej. Akcje COST mają także motywować uczestników do składania aplikacji – w stworzonych w ramach Akcji konsorcjach – w międzynarodowych konkursach na projekty.

czytaj więcej »

wiper-pixel