WYDANIE ONLINE

Rząd polski uznał sytuację wywołaną przez epidemię koronawirusa za nadzwyczajną i wypełniającą definicję siły wyższej. Spełnia bowiem przesłanki niezbędne do uznania zdarzenia za siłę wyższą tj.: jest to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć oraz któremu nie można było zapobiec. Sprawdź, jak aktualnie realizować umowy oraz przede wszystkim − jakie działanie koniecznie podjąć, wówczas gdy pojawiają się trudności.

czytaj więcej »

Jedną z rzadziej wykorzystywanych form wsparcia z funduszy unijnych jest pomoc zwrotna oferowana przedsiębiorcom działającym na rynku krajowym. Aktualnie tego typu dofinansowanie jest realizowane w dużej mierze przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), poprzez działanie „Pożyczka na rozwój”. Jeśli pandemia zatrzymała rozwój Twojej firmy czy nawet zagroziła jej egzystencji, tego typu wsparcie może być dla Ciebie rozwiązaniem. 

czytaj więcej »

Przygotowanie wniosku i późniejsza realizacja projektu wymaga zgranego zespołu, ale także konkretnych umiejętności i właściwego potencjału każdego z członków teamu projektowego.

czytaj więcej »

PytanieCzy jeśli zauważę we wniosku o dofinansowanie błąd, po tym jak otrzymam wezwanie dotyczące poprawy, to będę mógł poprawić wniosek, mimo że w wezwaniu nie będzie takiego zalecenia?

czytaj więcej »

Na walkę z epidemią koronawirusa zostały już uruchomione fundusze europejskie. Wydatki dotyczące zakupu niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń mogą być dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 w VI Osi Priorytetowej – Jakość życia, <a >Działania 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia,  pt.: „<a ><a >Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieJak wpisać się w oczekiwania UE, przygotowując wniosek o finansowanie w projekcie mobilnościowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający będący powiatem aplikował o środki z Programu PROW 2014−2020. W związku z tym miał obowiązek zastosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg transportu rolniczego” zgodnie z obowiązującym na ten moment rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. Zamawiający 27 marca 2017 r. opublikował zapytanie ofertowe na stronie www.portalogloszen.arimrt.gov.pl.Zastosowano tam dwa kryteria zgodnie z rozporządzeniem:1)      cenę 80% i2)      wykonanie projektów remontów przebudów, budów dróg o długości co najmniej 1 km każda:a)      5 projektów – 10 pkt,b)      powyżej 5 projektów – 20 pkt.Na 7 kwietnia 2017 r. wyznaczono termin składania ofert. Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie 5 kwietnia 2017 r. i zamieścił je na stronie ARiMR. Modyfikacji podlegało kryterium nr 2 litera a), któremu nadano brzmienie „wykonanie od 1 do 5 projektów remontów przebudów, budów dróg o długości co najmniej 1 km każda – 10 pkt”. Powyższe postępowanie zostało poddane audytowi KAS, który zarzucił zamawiającemu, że naruszył § 2 ust. 5 przywołanego wyżej rozporządzenia poprzez niewydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 3 dni w związku ze zmianą treści zapytania ofertowego. Naliczono korektę finansową za nieprzestrzeganie terminów składania ofert i zarzucono niezgodności ze wspólnotowymi i krajowymi zasadami konkurencyjności. Nasz zespół nie zgadza się z zarzutami, ponieważ w naszej opinii nie jest to modyfikacja zapytania ofertowego a jedynie uszczegółowienie kryterium. Proszę o stanowisko w tej kwestii.

czytaj więcej »

Jak w obecnej sytuacji przedsiębiorca oraz osoby samozatrudnione mogą uzyskać wsparcie? Sprawdź możliwości dofinansowania na przykładzie województwa podkarpackiego.

czytaj więcej »

wiper-pixel