WYDANIE ONLINE

W obecnym okresie wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej pojawia się coraz więcej obaw i wątpliwości o możliwości efektywnego finansowania projektów inwestycyjnych po zakończeniu obecnego okresu programowania. W perspektywie finansowania 2014–2020 w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) dostępnych jest ok. czterysta pięćdziesiąt miliardów euro na wsparcie inwestycji publicznych oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej UE. Według założeń projektu nowego budżetu na lata 2021–2027 Polska może liczyć na kwotę mniejszą o około 20-30%. Tak duże ograniczenie finansów z polityki spójności w połączeniu z coraz większymi problemami finansowymi samorządów wynikającymi ze zmian w podatku PIT i CIT przekładać się będzie na duże problemy z zapewnieniem finansowania inwestycji przy bardzo dużych oczekiwaniach społecznych. Nasilanie tych czynników powodować będzie zwiększenie zainteresowania gmin innymi, bardziej zaawansowanymi modelami finansowania projektów infrastrukturalnych, np. projektami realizowanymi w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, czyli tzw. projektami hybrydowymi. Komisja Europejska zarówno w obecnej, jak i przyszłej perspektywie szeroko promuje partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) jako innowacyjny, efektywny i oszczędny sposób realizacji projektów rozwojowych, oferując dodatkowe ich wsparcie z funduszy europejskich. 

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy producentem urządzeń grzewczych. Czy w najbliższym czasie startują konkursy dla naszej branży? Jakie kryteria musimy spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Udział w konkursach UE na projekty we współpracy międzynarodowej wymaga nie tylko doskonałego pomysłu w międzynarodowym partnerstwie, ale także wysokich kwalifikacji uczestników planowanego projektu. W jaki sposób mogę podnosić ich kompetencje?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieChciałbym ubiegać się o pożyczkę na studia podyplomowe. Studia już się rozpoczęły, czy mogę jeszcze złożyć wniosek o wsparcie? Jeśli tak, to na czym będzie polegać ocena mojego wniosku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Realizujemy projekt z dofinansowaniem unijnym dotyczący m.in. transportu uczniów. Według wniosku unijnego transport będzie dotyczyć dowozu dzieci z zajęć dodatkowych, które odbywają się na miejscu w szkołach, tzw. zajęcia pozalekcyjne. W ramach projektu przewidziany jest też transport na zewnątrz, tj. na zajęcia, które odbędą się np. na uniwersytetach przyrodniczych. Jesteśmy gminą i mamy własną jednostkę organizacyjną w postaci gminnego zakładu gospodarki komunalnej, która świadczy m.in. usługi transportu. Czy możemy zlecić naszej jednostce organizacyjnej wykonywanie usługi dowozu dzieci na zajęcia pozalekcyjne na miejscu (dodam, iż dowozimy także dzieci do szkół)? Nasza jednostka dysponuje autobusami i mogłaby obciążać szkoły za transport uczestników projektu notą księgową zgodnie ze stawką do 1 km. Natomiast transport dzieci na zewnątrz realizowałby podmiot wybrany w postępowaniu. Czy wówczas do wartości zamówienia na transport wliczam też wartość dowozu dzieci realizowany przez naszą jednostkę?

czytaj więcej »

Konkursy na projekty edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: POWER) promują działania, które wzmacniają efekty planowanego wniosku o finansowanie. Takimi działaniami mogą być np. wizyty studyjne do zagranicznych instytucji edukacyjnych lub naukowo-badawczych.

czytaj więcej »

wiper-pixel