WYDANIE ONLINE

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstaje coraz więcej dedykowanych programów związanych z działaniami nastawionymi na ochronę środowiska i zarządzaniem gospodarką odpadów. Z tym drugim obszarem jest związany planowany w najbliższych miesiącach konkurs na terenie Województwa Podlaskiego w ramach VI Osi Priorytetowej – Ochrona środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami, działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami. Dzięki temu działaniu miejsca selektywnej zbiórki zostaną zmodernizowane lub powstaną nowe przestrzenie przeznaczone na recykling odpadów.

czytaj więcej »

Wraz z nadejściem czwartego kwartału bieżącego roku rozpoczyna się również kolejna, czwarta już edycja konkursu TANGO. Konkurs ten stanowi Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Nauki (dalej: NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBiR). Jest on jedną z niewielu możliwości na wsparcie projektów bazujących na badaniach podstawowych. Pula środków finansowych do pozyskania to aż trzydzieści milionów złotych.

czytaj więcej »

Samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury, ale także reprezentanci firm z sektora szeroko pojętej kultury i członkowie organizacji pozarządowych, zainteresowani pozyskaniem funduszy na projekty kulturalne mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty konkursowej unijnego Programu Kreatywna Europa.

czytaj więcej »

Pytanie: W sytuacji gdy beneficjent otrzymał od instytucji finansującej informacje o nałożeniu korekty finansowej, ma możliwość złożenia zastrzeżeń od zidentyfikowanych nieprawidłowości. Kontrolujący są bowiem zobowiązani do wykazania uszczerbku w budżecie Unii Europejskiej. Nie każdy błąd zamawiającego będzie powodował zmniejszenie dofinansowania. Warto wiedzieć, jakie działania podjąć w przypadku zarzutów kierowanych ze strony instytucji finansującej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Mamy podpisaną umowę partnerską, w której strony zgodnie postanawiają zrealizować wspólne przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspólnym wdrożeniu projektu. Jesteśmy partnerem tej umowy, natomiast urząd marszałkowski − liderem. W jednym z paragrafów umowy (dotyczącym zarządzania projektem) partner na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp upoważnia lidera do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, w tym m.in. do opracowania siwz oraz wzorów umów z wykonawcami we współpracy z partnerem.W innym paragrafie umowy jest mowa o tym, że w przypadku zakupu towarów i usług przeznaczonych dla danego partnera postępowanie przetargowe przeprowadza lider lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, partner. Środki na wkład własny zapewnia partner. Natomiast w części finansowanej z RPO środki przekazywane są partnerowi przez lidera w formie dotacji na podstawie odrębnej umowy.Aktualnie musimy pilnie zakupić urządzenie medyczne, które w zamierzeniu miało być dofinansowane w ramach ww. projektu. Z informacji, które uzyskaliśmy od lidera umowy partnerskiej, wynika jednak, że na chwilę obecną w ramach „Osi Priorytetowej (…) RPO (…)” brak jest jakiegokolwiek limitu środków finansowych umożliwiających kontraktacje powyższego projektu. Instytucja Zarządzająca spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych dopiero w sierpniu 2019 roku, co oznacza, że limit alokacji zwiększy się najwcześniej we wrześniu br. Czy w związku z powyższym jako partner możemy samodzielnie przeprowadzić przetarg na ww. urządzenie medyczne za gotówkę lub w ramach leasingu? Czy przed alokacją środków możemy zaciągnąć zobowiązanie, czy musimy czekać na decyzję o przyznaniu środków? Obawiamy się, że jeśli zakupimy urządzenie przed alokacją środków, o których mowa powyżej, to stracimy dofinansowanie. Nie mamy jeszcze decyzji o przyznaniu dofinansowania ani umowy o dofinansowanie z liderem.

czytaj więcej »

Duża konkurencja w konkursach o dofinansowanie UE powoduje, że wnioskodawcy szukają możliwości wyróżnienia się swojej aplikacji. O sukcesie zazwyczaj decyduje oryginalny pomysł, ale także – sposób jego realizacji, czasem wykorzystujący dodatkowe źródła finansowania wydatków, które nie mogą być pokryte w ramach konkretnego konkursu.

czytaj więcej »

wiper-pixel