WYDANIE ONLINE

Zarówno lider konsorcjum oraz konsorcjant zobowiązują się poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej umowy, prowadzonym przez instytucję pośredniczącą oraz inne instytucje do tego uprawnione. Kontrola projektu jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. ustawy wdrożeniowej) oraz warunkami umowy.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieW jaki sposób powinienem umieścić informację o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej na mojej stronie internetowej? Jakie obowiązki informacyjne muszę wypełnić w związku z realizacją projektu?

czytaj więcej »

wiper-pixel