WYDANIE ONLINE

Kontrola projektu jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. ustawy wdrożeniowej) oraz warunkami umowy. Zarówno lider konsorcjum, jaki  konsorcjant zobowiązują się poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej umowy, prowadzonym przez instytucję pośredniczącą oraz inne instytucje do tego uprawnione.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieW jaki sposób będę musiał przygotować dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój? Kto jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy jako lider konsorcjum mogę przedłużyć okres kwalifikowalności kosztów w ramach projektu w POIR? Jeśli tak, to jakie warunki muszę spełnić?

czytaj więcej »

Na terenie całego kraju prowadzone są działania w ramach programów regionalnych, które zawierają działania dedykowane dla różnych jednostek organizacyjnych oraz oświatowych. Placówki edukacyjne, korzystając z dofinansowania, mogą podnosić doświadczenie oraz umiejętności swoich pracowników dydaktycznych. Ponadto środki można wykorzystać na rozwój i wsparcie kształcenia uczniów oraz dzieci do nich uczęszczających. W przypadku instytucji, które promują zatrudnienie i przeciwdziałają zjawisku bezrobocia, wsparcie finansowe jest udzielane także osobom, które poszukują pracy lub planują otworzyć własną działalność gospodarczą.

czytaj więcej »

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie UE z zakresu szeroko rozumianej działalności kulturalnej wymaga od pracowników instytucji nie tylko ciekawego pomysłu, ale przede wszystkim – umiejętności jego atrakcyjnego przedstawienia. Wśród szerokiej gamy konkursów na projekty kulturalne są m.in. propozycje obejmujące kulturę jako jeden z aspektów historii i współczesności UE.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieW wyniku przeprowadzonego audytu po termomodernizacji budynku szkoły podstawowej okazało się, że zakładany wskaźnik rezultatu dotyczący szacowanej redukcji poziomu CO2 jest niższy, niż zakładaliśmy we wniosku. Czy możemy wnioskować w tym przypadku o zmianę w ramach projektu?

czytaj więcej »

wiper-pixel