WYDANIE ONLINE

Koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być zaliczane do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, pod warunkiem że wynika to ze specyfiki tego projektu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie dokumenty musi złożyć organizacja pozarządowa do wniosku o płatność?

czytaj więcej »

Pytanie: Co zrobić, aby uzyskać środki na inwestycje z inicjatywy JEREMIE 2?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie informacje powinny być zawarte w budżecie zadaniowym projektu w POWER? Co zalicza się do kosztów pośrednich, a co do kosztów bezpośrednich?

czytaj więcej »

Pytanie: Beneficjent oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, po tym jak zapadła decyzja o przyznaniu dotacji. Jednak przed podpisaniem umowy publikuje zapytanie ofertowe na własnej stronie internetowej oraz wysyła zapytanie do co najmniej trzech potencjalnych oferentów (wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z wytycznych). W okresie ważności zapytania ofertowego następuje podpisanie umowy o dofinansowanie. Tym samym beneficjent nabywa dostęp do Bazy konkurencyjności. Czy w związku z tym powinien anulować postępowanie ofertowe i przeprowadzić je jeszcze raz, publikując zapytanie w bazie? Wytyczne nic nie mówią o takich przypadkach. Tymczasem oferty już spłynęły, są ważne i mogą podlegać ocenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy niezamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej beneficjenta w tym samym dniu, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, bo jest to dzień wolny od pracy, może skutkować nałożeniem na beneficjenta korekty finansowej?

czytaj więcej »

Generalnie każdy obszar programowy dysponuje konkursami obejmującymi konkretną tematykę, dostosowaną do potrzeb danej grupy docelowej oraz przyjętymi do osiągnięcia, planowanymi wskaźnikami produktu i rezultatu. Jednak od tej reguły są wyjątki, gdyż czasem – w dokumentacji konkursowej – znajdziemy wytyczne dotyczące premiowania wielodyscyplinarności, która wymaga wyjścia poza dany obszar tematyczny.

czytaj więcej »

wiper-pixel