WYDANIE ONLINE

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą jest udzielana przedsiębiorcom na dofinansowanie projektów przez instytucje pośredniczące lub wdrażające regionalne programy operacyjne (RPO). Istnieje możliwość korzystania z przywileju polegającego na preferencyjnym dostępie do wytworzonej infrastruktury. Dotyczy on tylko tych przedsiębiorców, którzy pokryją 10% kosztów inwestycji przypadających na część gospodarczą projektu, na którą jest udzielana pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą.

czytaj więcej »

Pytanie: Od przedstawicieli miasta partnerskiego dowiedzieliśmy się, że zamierzają ubiegać się w 2018 roku o dofinansowanie projektów wspierających integrację dzieci cudzoziemców w miejscowych szkołach. Planują także projekty aktywizujące seniorów. Zaproponowali, abyśmy wspólnie zrealizowali te projekty. Z których programów możemy uzyskać dotacje na takie działania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku kryterium ograniczającego liczbę złożonych wniosków przez projektodawcę może on występować w innym projekcie jako partner?

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy beneficjent otrzymuje w projekcie zaliczkę na jego realizację?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z załącznikiem do umowy o przyznaniu pomocy pt. „Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014─2020”, dla zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli poniżej 30.000 euro, a jednocześnie przekraczającej 20.000 zł netto obowiązuje stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach aktualnego PROW. Tymczasem zamawiający postępowanie przeprowadził z zastosowaniem Pzp. Czy zamawiający naraził się na utratę dofinansowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o podanie dopuszczalnych przykładów pozacenowych kryteriów oceny ofert w kontekście realizacji projektów ze wsparciem UE.

czytaj więcej »

Rekrutacja uczestników projektu stanowi istotny etap realizacji merytorycznej projektu. Tym samym wydatki z tym związane stanowią wydatek bezpośredni. Można rozliczyć m.in. wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji osób czy firm. Wydatek ten jest celowy i niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

czytaj więcej »

wiper-pixel