WYDANIE ONLINE

PytanieW jakich sytuacjach trzeba do wniosku dołączyć opinię o celowości inwestycji?OdpowiedźObecnie konieczność przedstawienia opinii o celowości inwestycji (OCI) przy aplikowaniu o środki unijne w obszarze zdrowia może wynikać jedynie z odrębnych regulacji. Chodzi o kryteria wyboru projektów, które są ustalane osobno dla każdego programu operacyjnego w ramach poszczególnych działań osi priorytetowych. Jeżeli na etapie przygotowywania konkursu takie dodatkowe kryteria dostępu zostały postawione, to OCI koniecznie dołącz do wniosku na dofinansowanie projektu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prowadząc firmę szkoleniową, mogę ubiegać się o dofinansowanie szkoleń z zakresu zamówień publicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podmioty, które działają na terenie obszarów objętych programem NATURA 2000, mogą ubiegać się o dotację? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jako gmina miejsko-wiejska mamy szansę otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach, aby pokryć wkład własny na wykonanie projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można przesuwać środki między zadaniami w projektach ryczałtowych? Kiedy można zmienić sposób rozliczania projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej formie wnioskodawca musi zagwarantować wkład własny? jako oświadczenie wnioskodawcy czy potwierdzenie z banku?

czytaj więcej »

Pytanie: Kto musi korzystać z Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia?

czytaj więcej »

Każdy, kto ma pomysł na poprawę jakości życia w swoim najbliższym otoczeniu, ma szansę na pozyskanie funduszy w ramach lokalnych programów rewitalizacji. Wiele zależy jednak od tego, czy propozycja wpisuje się w ramy programu i dotyczy faktycznie zmiany, którą będą mogli odczuć nie tylko pojedynczy beneficjenci, ale przede wszystkim – społeczność lokalna.

czytaj więcej »

wiper-pixel