WYDANIE ONLINE

Stosunkowo niedługi okres dzieli nas od rozpoczęcia obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO). Dokładnie 25 maja 2018 r. każdy z podmiotów, który w jakikolwiek sposób przetwarza dane, np. w projekcie unijnym, będzie musiał zastosować się do nowych przepisów.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku wsparcia outplacementowego, obejmującego pomoc de minimis, wkład własny w projekcie liczony jest od całej wartości projektu, czy pomoc de minimis jest wyłączona z kwoty do wyliczenia wkładu własnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Z doświadczenia w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kierowanych do przedsiębiorstw i ich pracowników wynika, że 100% MŚP korzystało z pomocy de minimis. Czy zatem prawidłowym będzie założenie we wniosku, że wszystkie MŚP objęte projektem skorzystają z pomocy de minims wraz ze wskazaniem metodologii jej udzielania oraz z adnotacją, iż w sytuacji gdy przedsiębiorca wykorzystał przysługujący mu limit pomocy de minimis, pomoc udzielana mu będzie w ramach pomocy publicznej?

czytaj więcej »

Aby prawidłowo realizować projekt w partnerstwie międzynarodowym, nie wystarczy odpowiednio podzielić zadania między konsorcjantów, czyli partnerów przedsięwzięcia. Konieczne jest właściwe zaplanowanie zadań w konkretnym czasie i dotrzymywanie przyjętych terminów realizacji. Pomoże Ci w tym wykres Gantta.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można otrzymać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej w formie pożyczki? Kto może ubiegać się o pożyczkę i jakie warunki należy spełnić?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może ubiegać się o dotacje unijne?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób wykazać, że w projekcie spełnimy kryterium efektywności zatrudnieniowej? Jak zaplanować i przedstawić kryterium we wniosku o dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do wyceny wystarczy uchwała rady miejskiej czy obowiązkowy jest operat szacunkowy? Pytanie ma związek z zaangażowaniem wkładu niepieniężnego.

czytaj więcej »

Pytanie: W jakich sytuacjach jest możliwa egzekucja z majątku beneficjenta, który powstał dzięki dotacji unijnej?

czytaj więcej »

wiper-pixel