WYDANIE ONLINE

Biznesplan jest potrzebny nie tylko przy planowaniu inwestycji z własnych funduszy, ale także przy aplikowaniu o fundusze unijne. W przypadku konkursów na dotacje, gdzie konkurencja jest bardzo duża, prawidłowy biznesplan nie wystarczy, by liczyć na środki finansowe. Potrzebna jest wartość dodana, czyli doskonała analiza potrzeb, szans i motywacji do planowanych działań, ale także konkretne efekty, które zostaną osiągnięte. Bez dobrego biznesplanu trudno dziś mówić o sukcesie w postaci dotacji, ale także prawidłowo zrealizowanej inwestycji.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcę zorganizować w mojej firmie szkolenie doskonalące umiejętności językowe dla pracowników działów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Z jakiego rodzaju wsparcia mogę skorzystać? Prowadzę w województwie śląskim przedsiębiorstwo produkcyjne, w którym zatrudniam 45 pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest uzupełnienie decyzji pozwolenia na budowę podczas oceny formalnej wniosku, tzn. decyzja byłaby z datą późniejszą niż złożenie wniosku? Interesuje mnie dofinansowanie budowy nowego zakładu produkcyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy korzystając z tego samego konta w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI), można składać wnioski zarówno na formularzu EFS, jak i EFRR? Jak prawidłowo należy wypełnić wniosek w LSI i czy zawsze konieczne jest składanie dokumentów z wykorzystaniem tego systemu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która podpisała umowę o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego, będąc małym przedsiębiorstwem, może sprzedać własne udziały, np. 51%, innemu – średniemu − przedsiębiorstwu w celu podniesienia kapitału zakładowego. Czy zmiana statusu w trakcie trwania umowy wiąże się z utratą dofinansowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych należy sporządzić corocznie, czy wystarczy raz?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie konsekwencje grożą beneficjentowi, który po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego nie uzyska wskazanych we wniosku wskaźników rezultatu na skutek przesunięcia terminu oddania obiektu do użytku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy staże i praktyki zawodowe w programach regionalnych są pomocą publiczną?

czytaj więcej »

Na początku realizacji projektu należy dobrze zidentyfikować wszystkie osoby, które stanowią personel projektu. Jest to klucz do prawidłowego rozliczenia projektu. Inaczej zarządza się wydatkami na zespół, a inaczej zadaniem zleconym. Ta kwestia jednak bywa często mylona przez beneficjentów różnych programów operacyjnych. Niestety podczas kontroli efekt tego to zakwalifikowanie kosztów jako niekwalifikowanych. Warto więc dobrze zrozumieć to zagadnienie. To zagwarantuje nam sukces projektu.

czytaj więcej »

wiper-pixel