WYDANIE ONLINE

Obecnie w dużych instytucjach publicznych i firmach, w których zakończono realizację projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych przeprowadzane są kontrole, których celem jest ocena, czy wskaźniki zostały faktycznie osiągnięte lub czy w najbliższym czasie występują przesłanki, które pozwolą je osiągnąć w zależności od czasu, który upłynął od zakończenia realizacji projektu – trzy lub pięć lat.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób udokumentować w projekcie pożyczkę od osoby fizycznej lub prawnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zawsze projekt musi spełniać standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób następuje naruszenie trwałości projektu? Czy nadal należy składać sprawozdanie w zakresie monitorowania projektu w okresie trwałości?

czytaj więcej »

Pytanie: Razem z długoletnim partnerem biznesowym przygotowujemy się do złożenia wniosku o dotację jako konsorcjum. Czy w studium wykonalności musimy opisać doświadczenia lidera czy obu konsorcjantów?

czytaj więcej »

Pytanie: Na co zwrócić uwagę w promesie kredytu, aby instytucja finansująca jej nie zakwestionowała?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nadal obowiązuje reguła proporcjonalności?

czytaj więcej »

Obecnie wytyczne w zakresie kwalifikowalności wymagają stosowania klauzul społecznych. Jeśli ubiegasz się lub zawarłeś umowę o dofinansowanie, w której znalazły się zapisy o obowiązku zastosowania klauzul społecznych w ramach postępowania w sprawie zamówienia publicznego, powinieneś pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje możliwość zastosowania stawki ryczałtowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz podejściem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursach dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej?

czytaj więcej »

wiper-pixel