WYDANIE ONLINE

Podmioty, które są beneficjentami dotacji, muszą pamiętać nie tylko o spełnieniu wymogów związanych z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania, ale także prawidłowym ujęciu i pokazaniu jego skutków w sprawozdaniu finansowym. Podpowiemy, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę otrzymać dofinansowanie na usługi świadczone przez doradców zewnętrznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zadbać o zabezpieczenie praw autorskich do zdjęć i utworów muzycznych w projekcie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy koszt wykonania studium wykonalności jest kosztem kwalifikowalnym, a jeśli tak, to czy są określone na ten cel limity?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach dokumentacji OOŚ, zamiast zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, można przedłożyć deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?

czytaj więcej »

Czy wiesz, na czym polega mechanizm racjonalnych usprawnień i uniwersalnego projektowania? Pytanie to jest niezwykle istotne z punktu widzenia planowania oraz realizacji projektów unijnych. Kluczowym założeniem jest uwzględnienie w nich zasady niedyskryminacji osób ze względu na płeć, rasę, wiek oraz niepełnosprawność, jak również zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do rezultatów projektu oraz wiążących się z nim zasobów.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kwalifikowalne są wydatki dotyczące obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych?

czytaj więcej »

wiper-pixel