WYDANIE ONLINE

Obowiązek stosowania zasady konkurencyjności mają wszystkie podmioty, jeśli wartość zamówienia przekroczy 50 tys. zł netto w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Zasada ta ma zastosowanie również w odniesieniu do tego, w jaki sposób zaangażowany jest pracownik w realizację projektu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są warunki uczestnictwa w konkursie w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy będąc przedsiębiorcą, mogę zlecić realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy? Czy we wniosku muszę określić, który podwykonawca będzie miał największe znaczenie? Co zalicza się do kosztów podwykonawstwa w działaniu 1.2 Sektorowe programy B+R w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podczas kontroli realizacji projektu instytucja przyznająca dotację weryfikuje, czy beneficjent realizuje obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zastosowanie zmian technologicznych uznawane jest za nowość rezultatów w projekcie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje konieczność powoływania przez samorząd gminy nowej Jednostki Realizującej Projekt (JRP) funkcjonującej w spółce miejskiej dla etapu II projektu planowanego do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), jeśli JRP istnieje już w tej spółce, gdyż kończy realizację projektu o takiej samej nazwie w ramach perspektywy 2007–2013?Czy w perspektywie 2014–2020 dla POIiŚ istnieje konieczność ustanowienia nowego pełnomocnika ds. projektu i czy musi zdać stosowny egzamin?

czytaj więcej »

Pytanie: Ponieważ w obecnej perspektywie finansowej dzierżawa od osób powiązanych osobowo i kapitałowo jest niedopuszczalna, zatem moje pytanie brzmi: czy można wydzierżawić nieruchomość będącą własnością osoby powiązanej, ale będącą w dzierżawie przez osobę niepowiązaną?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy Instytucja Pośrednicząca (IP) może wezwać beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami?

czytaj więcej »

Każdy, kto planuje ubiegać się o fundusze unijne, powinien znać fiszkę projektową. To podstawowy, nieskomplikowany, często nieformalny dokument, który pozwoli nam opisać nasz pomysł pod kątem wymagań i oczekiwań ze strony instytucji przyznających unijne dofinansowanie.

czytaj więcej »

wiper-pixel