WYDANIE ONLINE

Gdy upubliczniasz zapytanie ofertowe, to rozpoczynasz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu. W przypadku niezastosowania się do zasad upublicznienia zapytań instytucja finansująca może nałożyć korektę finansową.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są obowiązujące zasady składania i wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program sektorowy INNOTABOR w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój? Jakie warunki należy spełnić w sytuacji, jeśli wnioskodawca planuje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pojedynczy projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014–2020 może być objęty wsparciem zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega techniczna weryfikacja wniosku o dofinansowanie? Czy możliwe jest obniżenie przez Instytucję Pośredniczącą wysokości zaliczki wypłacanej wnioskodawcy w ramach projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest obniżenie kwoty dofinansowania projektu w działaniu 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektów 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska”, w tym adaptacja do zmian klimatu? Na czym polega ocena formalna i merytoryczna I stopnia w tym działaniu? Jak tworzona jest lista rankingowa projektów?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony, czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach konkursu „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy” w działaniu 2.4 POWER, dofinansowanie projektu może być wypłacane jedynie w formie zaliczki?Czy wszystkie płatności ponoszone w związku z realizacją umowy pomiędzy wnioskodawcą a partnerem muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego wydzielonego na potrzeby projektu?

czytaj więcej »

Opinia dotycząca innowacyjności konieczna jest wówczas, jeśli wymóg taki zostanie określony w regulaminie danego konkursu. Innowacyjność projektu powinna być wówczas potwierdzona przez odpowiednią instytucję.

czytaj więcej »

wiper-pixel