WYDANIE ONLINE

Realizując projekt w ramach działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego w PO WER, wymagane jest wykazanie wkładu własnego. Formę jego wniesienia określa wnioskodawca. Jednym z możliwych rozwiązań jest wykazanie we wniosku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są wymagania dodatkowe dotyczące wnioskodawców w ramach działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb do potrzeb rynku pracy? Jakie wskaźniki muszą być osiągnięte przez wnioskodawcę w ramach działania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w poddziałaniu 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w PO IR? Co zalicza się do kosztów kwalifikowanych w zakresie uzyskania i realizacji ochrony własności przemysłowej? Czy koszty poniesione na podatek VAT mogą być kwalifikowalne?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza jednostka została zobligowana do zwrotu dotacji ze środków unijnych, której część w nienależyty sposób wykorzystaliśmy w takcie 2014 roku. Obecnie kwota 5.000 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.800 zł została nam umorzona. W jaki sposób rozliczyć to zdarzenie w księgach?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcielibyśmy zakupić od jednostki naukowej usługę polegającą na opracowaniu nowego wyrobu. Jakie warunki powinniśmy spełnić i jak taki zakup rozliczyć?

czytaj więcej »

Podmiot realizujący projekt dofinansowany ze środków unijnych może zdecydować o wspólnej realizacji projektu w partnerstwie z innym podmiotem. Taki wymóg może też zostać narzucony przez instytucję zarządzającą. Wszyscy partnerzy powinni mieć wspólny cel, którym jest osiągnięcie założeń projektu, a także równy podział obowiązków.

czytaj więcej »

wiper-pixel