WYDANIE ONLINE

Pytanie: Gdzie należy szukać pomocy przy sporządzaniu wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu?

czytaj więcej »

Zdarza się, że zaplanowane w projekcie koszty nie są przypisane przez wnioskodawcę do odpowiedniej kategorii kosztów kwalifikowanych. W sytuacji, jeśli okaże się, że złożony wniosek wymaga poprawy, wnioskodawca zostaje poinformowany przez pracownika Instytucji Pośredniczącej, który wskazuje błędy oraz wyznacza termin na złożenie skorygowanego budżetu projektu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są zasady dokonywania oceny projektów w ramach działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP w PO IR? Czy możliwe jest wniesienie protestu, w przypadku gdy projekt zostanie oceniony negatywnie? W jakiej formie należy wnieść odwołanie oraz jakie informacje powinien zawierać protest? Jak wygląda procedura odwoławcza?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zawsze nakłady na tzw. audyty energetyczne wymagane przy realizacji projektów  unijnych muszą stanowić wartość początkową środków trwałych?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 29 marca 2016 r. nasza spółka podpisała umowę z powiatowym urzędem pracy o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Przedmiotem umowy jest przyznanie spółce środków z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 80% kosztów kształcenia. Czy są to środki unijne i jak rozliczyć tę dotację w księgach i podatkowo?

czytaj więcej »

Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów EFS.  Baza znajduje się pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Ma zapewnić przejrzystość i szeroki dostęp do zamówień udzielanych przez beneficjentów w ramach zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014–2020. Baza konkurencyjności pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia EFS składane przez beneficjentów.

czytaj więcej »

wiper-pixel