WYDANIE ONLINE

Przy przetwarzaniu danych osobowych beneficjent powinien przestrzegać obowiązujących zasad. Instytucja zarządzająca powierza beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w ramach takich zbiorów jak Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak przedstawia się proces naboru wniosków w działaniu 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”- typ projektów 2.1.2 „Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód”? W jaki sposób należy wypełnić część wniosku dotyczącą Analizy oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe, w części „F” dla więcej niż 10 przedsięwzięć? Jakie załączniki są wymagane do wniosku o dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczelnia może ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”? Jak wygląda proces wyboru projektów?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak rozliczyć księgowo i podatkowo sprzedaż maszyny, która cztery lata temu została sfinansowana z dotacji? Maszyna nie jest jeszcze w pełni zamortyzowana.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie obowiązki ciążą na koordynatorze konsorcjum podczas ubiegania się oraz realizację projektu w ramach programu Horyzont 2020?

czytaj więcej »

Przy przetwarzaniu danych osobowych beneficjent powinien przestrzegać obowiązujących zasad. Instytucja zarządzająca powierza beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w ramach takich zbiorów jak Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

czytaj więcej »

Pytanie: 4 kwietnia 2016 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jakie są konsekwencje rachunkowe dla prac badawczych, a jakie dla prac rozwojowych?

czytaj więcej »

Każda instytucja czy firma zarządzająca dotacją otrzymaną ze środków UE na realizację projektu może być poddana procesowi audytu. Dzieje się to bądź na podstawie decyzji instytucji grantodawczej zewnętrznej wobec organizacji, bądź na podstawie decyzji wewnętrznej danej instytucji czy firmy.

czytaj więcej »

  LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE      

czytaj więcej »

wiper-pixel