WYDANIE ONLINE

Kwestia odpowiednich zespołu projektowego jest kluczowa dla powodzenia realizacji projektu. Niejednokrotnie właśnie powstanie zespołu projektowego, to pierwszy krok każdej instytucji w opracowaniu podstawowych założeń projektu, przekształceniu ich w zestaw działań do realizacji oraz zwykle przygotowaniu wniosku do dofinansowania projektu z różnych źródeł zewnętrznych w tym środków UE. Wiedza i doświadczenie członków zespołu na dalszych etapach wdrażania działań projektowych są niezbędnym warunkiem realizacji założonych celów i wprowadzenia pożądanej zmiany jaką projekt ma za zadanie dokonać.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy przedsiębiorstwem z branży odzieżowo-tekstylnej. Czy możemy ubiegać się o unijne wsparcie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe?

czytaj więcej »

Pytanie: W celu realizacji projektu unijnego musimy pozyskać środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Koszty z nimi związane będą nakładami kwalifikowalnymi na określonych zasadach. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

czytaj więcej »

Międzynarodowe projekty edukacyjne dofinansowane ze środków UE obejmują wiele mobilności międzynarodowych, podczas których uczestnicy projektów podróżują do wybranych krajów i instytucji. Wizyty studyjne, wymiany międzynarodowe, job shadowing, szkolenia dla pracowników młodzieżowych, długoterminowy wolontariat europejski to przykłady mobilności w ramach programu europejskiego Erasmus Plus. Uczestnicy tego typu mobilności pochodzić mogą z różnych krajów, w tym z krajów objętych reżimem wizowym. Zgodnie z założeniami programu koszty związane z uzyskaniem wiz uczestników w tym programie są kwalifikowalne, jeśli zostaną odpowiednio zapisane we wniosku o dofinansowanie projektu i potwierdzone w umowie finansowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie trzeba spełnić kryteria w konkursie - działanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” możliwa jest realizacja projektów partnerskich? Jak wygląda procedura przygotowania i składania wniosku w ramach działania? Jakie są wymagania dotyczące wskaźników w projekcie?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim celu beneficjenci środków unijnych powinni przeprowadzić ewaluację projektu?

czytaj więcej »

Kwestia odpowiedniego zespołu projektowego jest kluczowa dla powodzenia realizacji projektu. Niejednokrotnie właśnie powstanie zespołu projektowego to pierwszy krok każdej instytucji w opracowaniu podstawowych założeń projektu, przekształceniu ich w zestaw działań do realizacji oraz zwykle przygotowaniu wniosku do dofinansowania projektu z różnych źródeł zewnętrznych, w tym środków UE. Wiedza i doświadczenie członków zespołu na dalszych etapach wdrażania działań projektowych są niezbędnym warunkiem realizacji założonych celów i wprowadzenia pożądanej zmiany, jaką projekt ma za zadanie dokonać.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej spółce z o.o. realizujemy projekty szkoleniowe związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w branży elektroenergetycznej. Kiedy nasze usługi edukacyjne będą mogły korzystać ze zwolnienia w VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel