WYDANIE ONLINE

Organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, mogą występować o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 (RPO). Jednak nie ma możliwości otrzymania dotacji na zakres działań wskazany w pytaniu. Środki na tzw. projekty miękkie, będące w dyspozycji marszałka województwa, są przede wszystkim skierowane na poprawę sytuacji na rynku pracy, włączenie społeczne, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz edukację.

czytaj więcej »

Pytanie: Do kogo skierowana jest Inicjatywa JASPERS? Jak można z niej skorzystać? Czy przewiduje ona pomoc finansową, czy tylko wparcie organizacyjne bądź techniczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy klubem AKS Promień Police, który zajmuje się podnoszeniem ciężarów. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jaki sposób uzyskać środki z Unii Europejskiej na: szkolenie dzieci i młodzieży, opłaty na instruktorów, zakup sprzętu sportowego, wspomaganie dzieci potrzebujących pomocy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będzie można sfinansować koszty zakupu technologii lub aparatury umożliwiającej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych? Jakie są kryteria oceny merytorycznej w projekcie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POIiS/2.4.5/3/2015 - Edukacja społeczności obszarów chronionych?

czytaj więcej »

Pytanie: Poszukujemy funduszy dla naszej szkoły. Nasz placówka znajduje się w województwie świętokrzyskim. Czy dla tego regionu są przewidziane fundusze unijne? 

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam wspólnotę mieszkaniową, która otrzymała dotację na podstawie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania „Rewitalizacja miast”. Czy mogę rozliczyć VAT od zakupów sfinansowanych z tej dotacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Z urzędu pracy otrzymałam dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i będę prowadzić księgi rachunkowe. Część z tych środków pochodzi z Unii Europejskiej. Jak zaksięgować otrzymanie tych funduszy i zakup za nie drobnego sprzętu oraz wyposażenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel