103

Zmiana wysokości dofinansowania na koniec realizacji projektu

Pytanie: Dopiero w trakcie opracowania końcowego wniosku o płatność okazało się, że całkowity koszt projektu jest wyższy od zakładanego we wniosku o dofinansowanie, ale łączna kwota kosztów niekwalifikowanych powoduje znaczące obniżenie kosztów kwalifikowanych. Jak to wyjaśnić? Jak to wpływa na możliwość nierozliczenia projektu?

Uproszczone procedury przy dokonywaniu zakupów

Pytanie: Moje wątpliwości dotyczą udzielania zamówień na podstawie art. 6a ustawy Pzp w projektach unijnych. Czy jeżeli szacunkowa wartość zamówień udzielanych na podstawie art. 6a ustawy Pzp stanowi łącznie poniżej 30.000 euro, to należy zsumować wszystkie te części w ramach całego projektu czy też realizować zamówienie według procedur dla wartości danej części zamówienia (przez rozeznanie rynku lub stosując zasadę konkurencyjności)? Czy może trzeba zastosować w tym przypadku wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień w zakresie ustalania wartości zamówienia, ze względu na to, że ich wartości nie przekraczają 30.000 euro?

Stosowanie ustawy Pzp przez beneficjentów środków unijnych – wskazówki

Kiedy jako beneficjent środków unijnych musisz stosować ustawę Prawo zamówień publicznych, a kiedy zapytanie ofertowe? Jakie procedury są najbezpieczniejsze, gdy realizujesz zakupy w ramach projektu unijnego? Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa z 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych. Przygotuj się na stosowanie nowych regulacji. Sprawdź, czy nowe przepisy mają znaczenie dla Twojej firmy i realizowanych przez nią projektów.

102

Warunki połączenia dwóch grantów na zakup komputerów

Pytanie: Zamawiający zamierza, w ramach przyznanego grantu „Zdalna szkoła+”, zakupić komputery do szkół do pracy zdalnej dla uczniów. Zgodnie z wytycznymi programu zakup sprzętu powinien zostać dokonany zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz własnymi wewnętrznymi regulacjami gminy. Nie ma konieczności publikowania ogłoszeń o zamówieniach dotyczących zakupu w bazie konkurencyjności. Umowa nie odnosi się do wytycznych ministra rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Wskazuje natomiast, że grantobiorca realizuje projekt z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie. Byłby to drugi otrzymany grant w związku z ogłoszonym kolejnym naborem – wartość pierwszego to 56.000 zł, drugi zaś oszacowano na 120.000 zł. Ponieważ wartość szacunkowa pierwszego grantu nie przekraczała 30.000 euro, zamawiający zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp nie miał obowiązku stosowania ustawowych regulacji do jego udzielenia. Czy udzielając zamówienia na drugi grant, powinien zsumować wartości obydwu zakupów? Dotyczą one takiego samego sprzętu komputerowego do pracy zdalnej.

Sprawdź, na co możesz pozyskać środki finansowe z POIR Design dla przedsiębiorców

Pytanie: Czy mogę otrzymać środki finansowe w ramach poddziałania Design dla przedsiębiorców POIR tylko na oprogramowanie? Jakie są zasady finansowania projektu w ramach działania?

Poznaj zasady konstruowania budżetu projektu unijnego

Budżet projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej to plan wydatków operacyjnych w określonym czasie niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu. Zawiera on informacje o kosztochłonności poszczególnych zadań oraz o kosztach pośrednich związanych z przedsięwzięciem. Jego sposób konstruowania jest kluczowy dla efektywności zarządzania kosztami i wykonalności samego projektu. Źle zdefiniowane pozycje kosztowe utrudniają lub wręcz uniemożliwiają realizację projektu. Przygotowaliśmy dla Was zestaw podpowiedzi, jak przygotować dobry budżet pod kątem jego racjonalności i efektywności – a zatem realizowalności.

101

Zasady zmiany wskaźników realizacji projektu w okresach jego realizacji i trwałości

Pytanie: Czy jeśli zawarliśmy w dokumentacji projektowej wskaźnik zatrudnienia w firmie, możemy podczas realizacji przedsięwzięcia z niego zrezygnować? Pogorszyła się nasza sytuacja finansowa i nie wiemy, czy możemy takie działania podjąć.

Sprawdź, jak zwiększyć szanse na dofinansowanie

Pytanie: Słyszałem o słowach kluczowych, które warto wpisać do wniosku – informacja o nich zazwyczaj jest w wytycznych. Czy można samodzielnie zastosować je w aplikacji? Jak je wybrać, by stanowiły o przewadze nad innymi wnioskami? Wreszcie – na jakim etapie przygotowania wniosku trzeba je znać i wpisać w formularz? Na jakiej zasadzie wybierać słowa kluczowe? Gdzie można uzyskać wsparcie w wyborze najlepszych wyrażeń, charakteryzujących aplikację?

Rozliczenia w programie Erasmus+ – sprawdź szczegóły

Jednostki budżetowe (szkoły) oprócz podstawowego źródła finansowania, którym jest subwencja oświatowa, mogą dodatkowo pozyskiwać środki z innych źródeł, do których należą m.in. środki unijne. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Celem tego programu jest umożliwienie młodym ludziom podnoszenia swoich kwalifikacji i zwiększenie ich szans na rynku pracy, jak również modernizacja systemów edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą. Program umożliwia także odbycie studiów, szkoleń, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pracę za granicą w ramach wolontariatu.

100

Zasady realizacji RODO przez beneficjentów UE

Pytanie: Kto w organizacji beneficjenta środków unijnych powinien realizować obowiązki związane z RODO?

Sprawdź dotacje na ochronę zdrowia

W dotacjach unijnych bardzo ważnym aspektem jest wsparcie lokalnych społeczności oraz rozwój gospodarczy. Ściśle z tym związane są tematy takie jak rozwój osobisty pracowników oraz ich zdolność do pracy. Właśnie zdolność do pracy, szczególnie w aspekcie zdrowotnym, leży u podstaw stworzenia konkursu dotacyjnego dla ochrony zdrowia. Jest to działanie o numerze 8.4 Infrastruktura ochrony zdrowia, a jego cel stanowi rozwój infrastruktury zdrowotnej.

Ostania szansa na kredyt na innowacje technologiczne

Pytanie: Czy istnieje jeszcze w tym roku możliwość pozyskania środków w postaci kredytu na wdrożenie prac badawczo-rozwojowych poprzez zakup np. potrzebnego sprzętu i specjalistycznych urządzeń?

99

Złóż wniosek o pożyczkę na studia podyplomowe

PytanieChciałbym podjąć starania o pożyczkę na studia podyplomowe. Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania? Jeśli tak, to jakie warunki muszę spełnić?

Zwróć uwagę na obowiązki uczestników projektu w POWER

PytanieKto może być uczestnikiem projektu w „Poddziałaniu Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami w POWER”? Czy uczestnicy projektu będą musieli poinformować o ich sytuacji po zakończeniu projektu?

Stwórz produkt przyszłości z funduszami unijnymi

Świat obecnie próbuje stanąć na nogi i dźwignąć się z obciążenia gospodarczego. Czas pandemii mocno osłabił kondycję poszczególnych krajów, a co za tym idzie – również przedsiębiorstw. Dobrym rozwiązaniem jest skupienie się obecnie na mocnych stronach firmy, które mogą zapewnić profity właścicielom. Jednym z potencjalnych źródeł korzyści jest konkurs Polski Produkt Przyszłości, w którym nagroda finansowana jest przez Unię Europejską. Na zwycięzców czeka aż 600 tys. zł.

98

Zmiany umowy na realizację prac w projektach

Pytanie: W ramach projektu współfinansowanego z UE będziemy ogłaszać przetarg nieograniczony na usługę nadzoru nad budową stanowiska badawczego. Z uwagi na termin zakończenia projektu jesteśmy zmuszeni ogłosić procedurę w niekorzystnych ramach czasowych, tj. z terminem zakończenia usługi do 28 lutego 2021 r., a budowa stanowiska badawczego zajmie około 12 miesięcy (termin ten może ulec skróceniu). Wnioskodawca chciałby ogłosić postępowanie z okresem zakończenia umowy 28 lutego 2021 r. i wymogiem świadczenia usługi bez dodatkowego wynagrodzenia do zakończenia odbioru stanowiska (dodatkowe 6 miesięcy). Wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia projektu z uwagi na opóźnienia w realizacji, ale do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czy należy przewidzieć możliwość zmiany umowy i terminu realizacji w przypadku przedłużenia budowy stanowiska?

Zasady właściwego szacowania wartości zakupów w projekcie

Pytanie: Od 2017 roku realizujemy projekt współfinansowany ze środków unijnych. Obecnie do działu zamówień publicznych wpłynął wniosek o realizację zakupów dotyczących materiałów zużywalnych, tj. rękawiczek, mydła, środków dezynfekujących itp. Szacowana wartość zamówienia obejmuje we wniosku kwotę, którą wpisano w budżet projektu w 2017 roku. Czy sumę tę należy teraz uaktualnić? Czy dopuszczalne jest ogłoszenie zaproszenia do szacowania wartości zamówienia oficjalnie na stronie internetowej zamawiającego ze wskazaniem ilości zamawianych dostaw? Czy zamawiający nie zostanie posądzony o ujawnianie przedmiotu zamówienia przed ogłoszeniem przetargu? Czy mogłoby to skutkować korektą finansową? A może bezpieczniej będzie sprawdzić ceny zamawianych środków w Internecie? Ceny niektórych materiałów wzrosły w tym roku o 100%.

Zadbaj o zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umownych

Pytanie: Jestem zainteresowany ubieganiem się o środki finansowe w ramach Poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” w POPW. Czy konieczne będzie ustanowienie zabezpieczenia na czas realizacji projektu?

97

Przywracanie pracowników na rynek pracy – sprawdź dotacje

Pytanie: PytanieW naszym otoczeniu biznesowym coraz częściej brakuje pracowników. Szczególnie wiele kobiet odeszło z rynku pracy. Słyszeliśmy o dotacjach unijnych, których celem jest przywracanie takich osób do aktywności zawodowej. Jak z nich skorzystać i gdzie ich szukać?

Kreatywna Europa – wykorzystaj potencjał już zrealizowanych projektów

Do stworzenia aplikacji projektowej, która nie tylko zyska uznanie ekspertów oceniających, ale także – otrzyma dofinansowanie z prestiżowych konkursów UE, nie wystarczy atrakcyjny pomysł. Przyda się także znajomość dotychczas zrealizowanych projektów w obszarze np. kultury czy mediów, w ramach Programu Kreatywna Europa. Przeczytaj o projekcie „Kacpry” i skorzystaj z dobrej praktyki.

Numer specjalny 29

Skorzystaj z nieznanych konkursów unijnych i zwiększ szanse na dotacje

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie instytucję, firmę czy organizację pozarządową, która nie ma żadnego doświadczenia w aplikowaniu i realizacji chociaż jednego projektu krajowego czy międzynarodowego. Konkurencja do programów krajowych i międzynarodowych jest coraz większa, a o sukcesie – w przypadku doskonałych propozycji projektowych – mogą czasem decydować kwestie pozamerytoryczne, jak np. atrakcyjny graficznie sposób przedstawienia działań projektowych lub dodane zdjęcia. Dlatego warto poszukiwać możliwości dofinansowania lub finansowania projektów poza utartymi szlakami – im większa trudność dostrzegana już na etapie wytycznych projektowych, tym szansa na mniejszą konkurencję i sukces w postaci dotacji. W wydaniu znajdziesz informacje na temat konkursów organizowanych przez Dyrekcję ds. Zatrudniania, Spraw Społecznych i Włączenia podlegającej Komisji Europejskiej. Sprawdź, jak zwiększyć swoje szanse na sukces w konkursach, o jakie wewnętrzne procedury zadbać, aby właściwie realizować i rozliczać projekty oraz w jaki sposób przygotować projekt do audytu. Wielu potencjalnych wnioskodawców poszukuje w miarę prostych zasad aplikowania, a także atrakcyjnych projektów, które nie wymagają dużych nakładów pracy na etapie realizacji, zapewniając jednocześnie ciekawe doświadczenia, np. wyjazdy studyjne czy mobilności, najlepiej w ramach wymiany międzynarodowej.

96

Sprawdź, jak uzyskać kredyt na innowacje technologiczne w POIR

Pytanie: Planuję dwie inwestycje technologiczne. Czy mogę złożyć dwa wnioski o dofinansowanie w ramach kredytu na innowacje technologiczne?

Sprawdź formalności, których trzeba dopełnić, by wypłacono Ci dofinansowanie z POIR

Pytanie: Jakie warunki będę musiał spełnić, aby otrzymać wypłatę dofinansowania w ramach POIR? Czy będę musiał samodzielnie poprawić oczywiste omyłki we wniosku o płatność?

Skorzystaj z ostatniej „Szybkiej Ścieżki” w POIR

Obecna perspektywa unijna się kończy. Zmierzamy również do końca naborów kilku kluczowych konkursów unijnych. Jednym z najbardziej istotnych jest „Szybka Ścieżka”. To konkurs horyzontalny realizowany ze środków Funduszy Europejskich – POIR. Ogłasza go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs „Szybka Ścieżka” jest finansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Ukierunkowany jest na wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych, działań nad rozwojem nowoczesnych narzędzi i technologii polskich firm. Ma na celu dofinansowanie innowacji w przedsiębiorstwach, tak aby wzmocnić ich przewagę konkurencyjną oraz zyski.

95

Zasady pozyskania dofinansowania na prowadzenie metainkubatora

PytanieChciałbym skorzystać z dofinansowania na prowadzenie organizacji parasolowej (metainkubatora). Czy jest jeszcze taka możliwość oraz jak wygląda procedura przygotowania wniosku?

Wsparcie strategii niskoemisyjnych dla transportu miejskiego

Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – OSI, które jest realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, to przykład konkursu wspierającego transport miejski.

Projekty z wkładem własnym w ramach Programu LIFE

Wytyczne do konkursów unijnych nierzadko przewidują konieczność partycypacji beneficjenta w kosztach realizacji przyszłego projektu. Oznacza to, że wnioskodawca już na etapie przygotowywania aplikacji musi zapewnić wkład własny w wysokości od kilku do czasem nawet kilkudziesięciu procent budżetu projektu. Wkładem takim może być także praca wolontariacka.

94

Skorzystaj z gwarancji Biznesmax z dotacją

W czasie pandemii COVID-19, pogorszeniu uległa sytuacja wielu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie w trudnej sytuacji może stanowić gwarancja Biznesmax. W ramach gwarancji jest możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu w formie dotacji stanowiącej zwrot części zapłaconych odsetek.

Poznaj sposoby wypłacania dotacji i wygodne formy otrzymywania środków

Pytanie: PytanieJak urząd w praktyce wypłaca dofinansowanie? Czy mogę potem zmienić sposób wypłacania dotacji?

Podnieś kompetencje pracowników z pomocą finansową PARP

Widmo kryzysu gospodarczego w wielu przedsiębiorstwach zablokowało wydatki m.in. na  poszerzanie kadry pracowników czy podnoszenie ich kwalifikacji. Pracodawcy obawiają się, że wydatki na nowy etat i czas poświęcony na szkolenie pracownika po prostu im się nie zwrócą. Tymczasem konkursy dotacyjne otwierają przed nimi nieco inną perspektywę. Zapoznaj się z ofertą dofinansowań z PARP przeznaczonych m.in. na szkolenia zatrudnionych przez Ciebie osób.       

Numer specjalny 28

Specustawa funduszowa – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Stan pandemii koronawirusa wpłynął w istotny sposób na większość realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na skalę jego oddziaływania dla wszystkich programów operacyjnych w Polsce została uchwalona ustawa z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz.U. 2020 r. poz. 694) zwana specustawą funduszową. Niniejszy artykuł stanowi przegląd rozwiązań wspierających realizację i rozliczanie projektów unijnych w dobie pandemii COVID-19.

Specustawa funduszowa – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Stan pandemii koronawirusa wpłynął w istotny sposób na większość realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na skalę jego oddziaływania dla wszystkich programów operacyjnych w Polsce została uchwalona ustawa z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz.U. 2020 r. poz. 694) zwana specustawą funduszową. Niniejszy artykuł stanowi przegląd rozwiązań wspierających realizację i rozliczanie projektów unijnych w dobie pandemii COVID-19.

93

Zmiany warunków aplikacji w ramach konkursów krajowych i regionalnych

Czy z uwagi na obecną sytuację w kraju oraz za granicą nastąpiły jakieś zmiany w konkursach unijnych związane z ich organizacją, regulaminem bądź naborami? Aspekty finansowe firmy są niezwykle istotne. Chcemy ubiegać się o ulgi czy zastosować dodatkowe rozwiązania zabezpieczające firmę, ale przy dynamicznych zmianach w prawie obawiamy się, że możemy nie zdążyć np. z aplikacją na dany nabór lub przeoczyć jedną z istotnych zmian.

Zdobądź dotację, która pomoże Ci wystartować w konkursie unijnym

Pytanie: Chcemy wziąć udział w unijnym konkursie Horyzont 2020, ale nie wiemy, czy nasz projekt jest wystarczająco dobrze przygotowany. Czy istnieje jakieś wsparcie rządowe albo unijne, które pomogłoby nam startować w takim konkursie, a później zrealizować projekt?

Zagadnienia e-zdrowia i seniorów kluczowe w staraniach o dotację UE

Spełnienie wymagań formalnych nie jest już zazwyczaj problematyczne na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Jednak dobry pomysł na projekt, w tym planowane efekty, istotne dla społeczeństwa, to już wyzwanie. Bo tylko najciekawsze propozycje projektów, zawierające tzw. wartość dodaną, mogą liczyć na finansowe wsparcie w ramach programów UE, w tym tych najbardziej prestiżowych, realizowanych przez Komisję Europejską.  

92

Zadbaj o sprawozdanie, aby otrzymać premię za rozpowszechnianie wyników badań w POIR

Pytanie: Czy muszę przedstawić sprawozdanie z wyników badań, jeśli będę ubiegał się o premię za szerokie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach POIR?

Skorzystaj z programów regionalnych i krajowych w zakresie ochrony przedsiębiorstw przed COVID-19

Sytuacja w kraju i na świecie jest wyjątkowa. Pandemia koronawirusa jest zagrożeniem dla gospodarki światowej – wywołała bardzo dużą niestabilność zarówno na rynku pracodawcy, jak i pracownika. Przedstawiamy najnowsze działania regionalne oraz krajowe ukierunkowane na wsparcie polskich przedsiębiorstw w tych trudnych czasach pandemii.

Programy akceleracyjne – nowe formy dotacji unijnych dla start-up’ów

Programy akceleracyjne powstają w celu wspierania biznesowego startupów. Takie jednostki mogą oznaczać zarówno młode firmy, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, jak i zaawansowane projekty biznesowe funkcjonujące jeszcze bez zarejestrowanych działalności gospodarczych. Co do zasady mają one zatem przyspieszać rozwój tych przedsięwzięć.

91

Wykorzystaj środki unijne, by utrzymać i rozwinąć firmę

Jedną z rzadziej wykorzystywanych form wsparcia z funduszy unijnych jest pomoc zwrotna oferowana przedsiębiorcom działającym na rynku krajowym. Aktualnie tego typu dofinansowanie jest realizowane w dużej mierze przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), poprzez działanie „Pożyczka na rozwój”. Jeśli pandemia zatrzymała rozwój Twojej firmy czy nawet zagroziła jej egzystencji, tego typu wsparcie może być dla Ciebie rozwiązaniem. 

Wsparcie dla podkarpackich przedsiębiorców i osób samozatrudnionych

Jak w obecnej sytuacji przedsiębiorca oraz osoby samozatrudnione mogą uzyskać wsparcie? Sprawdź możliwości dofinansowania na przykładzie województwa podkarpackiego.

Środki z RPO WM na walkę z koronawirusem w województwie mazowieckim

Na walkę z epidemią koronawirusa zostały już uruchomione fundusze europejskie. Wydatki dotyczące zakupu niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń mogą być dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 w VI Osi Priorytetowej – Jakość życia, <a >Działania 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia,  pt.: „<a ><a >Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Numer specjalny 27

Sprawdź dotacje na działania związane z ochroną środowiska i klimatu

Programy unijne, np. LIFE, ale także poza unijne, jak Fundusze Norweskie i EOG zachęcają do podejmowania działań na rzecz edukacji lub planów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć badawczych, naukowych, czy łączących naukę z biznesem, dedykowanych m.in. przystosowaniu się człowieka do zmian klimatycznych. Wykorzystaj dwa źródła dofinansowania i pokryj z nich nawet 100% inwestycji! Wśród możliwych działań, na które można pozyskać środki, są m.in. termomodernizacja obiektów (np. szkół), budowa systemów ciepłowniczych w miastach, ale też działania edukacyjne w tematyce ochrony środowiska skierowane do młodzieży. Zakres możliwych projektów jest niezwykle szeroki, a z dotacji mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, samorządy jak o organizacje pozarządowe.

Sprawdź dotacje na działania związane z ochroną środowiska i klimatu

Programy unijne, np. LIFE, ale także poza unijne, jak Fundusze Norweskie i EOG zachęcają do podejmowania działań na rzecz edukacji lub planów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć badawczych, naukowych, czy łączących naukę z biznesem, dedykowanych m.in. przystosowaniu się człowieka do zmian klimatycznych. Wykorzystaj dwa źródła dofinansowania i pokryj z nich nawet 100% inwestycji! Wśród możliwych działań, na które można pozyskać środki, są m.in. termomodernizacja obiektów (np. szkół), budowa systemów ciepłowniczych w miastach, ale też działania edukacyjne w tematyce ochrony środowiska skierowane do młodzieży. Zakres możliwych projektów jest niezwykle szeroki, a z dotacji mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, samorządy jak o organizacje pozarządowe.

90

Wsparcie na działania środowiskowe nie tylko z Unii Europejskiej

Dotacje unijne to niejedyne źródło środków, które może zostać przeznaczone na szeroko rozumiane inwestycje. Znaczące wsparcie finansowe zapewniają też źródła pozaunijne, z naciskiem na Fundusze Norweskie. Obecnie mamy do czynienia z ich trzecią edycją. Jednym z elementów trzeciej edycji Funduszy Norweskich jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z sektora środowisko. Ma on na celu łagodzenie zmian klimatycznych oraz zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu.

Warunki otrzymania wypłaty dofinansowania w POIR

PytanieJakie dokumenty będę musiał złożyć do wniosku o płatność w ramach POIR?OdpowiedźDo wniosku o płatność rozliczającego wydatki, jesteś zobowiązany załączyć kopie dokumentów, które zostały określone m.in. we wzorze umowy o dofinansowanie.WyjaśnienieW przypadku wniosku o płatność rozliczającego wydatki, jesteś zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

Upewnij się, kiedy może nastąpić wstrzymanie dofinansowania w POIR

Pytanie: PytanieCzy poniosę konsekwencje z powodu niewłaściwego wykonania obowiązków zawartych w umowie o dofinansowanie w ramach POIR, jeśli nie nastąpiło z mojej winy, jako beneficjenta? W jakim trybie może być rozwiązana umowa o dofinansowanie?

89

Złóż prawidłowo wniosek o dofinansowanie – wskazówki

Pytanie: Czy mogę złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, w którym zaplanowano takie samo działanie promocyjne w ramach konkursu w działaniu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand w POIR? Proszę też o wskazówki związane z samym procesem składania wniosku.

Sprawdź dofinansowanie do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Ostatnio jednym z priorytetów w konkursach unijnych stały się wspólne przedsięwzięcia wspierające działania badawcze i rozwojowe w ramach projektów w obszarze gazownictwa i energetyki. Pomysłem na rozwój tej dziedziny było związanie działalności konkursowej z podmiotami publicznymi. Takie rozwiązanie przyjęto w Działaniu 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe i Poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki. Konkurs ten zaplanowano do realizacji we współpracy z PGNiG i GAZ-SYSTEM.

88

Sprawdź, czy musisz składać dodatkowy raport w ramach POIR

Pytanie: PytanieCzy jeśli projekt obejmuje prace przedwdrożeniowe, będę musiał złożyć, oprócz raportu okresowego, dodatkowy raport z realizacji projektu?

Przygotuj się do spotkania z panelem ekspertów

Pytanie: PytanieCzy muszę osobiście uczestniczyć w spotkaniu członków panelu w ramach POIR? Jeśli nie jest to konieczne, czy może mnie reprezentować osoba przeze mnie wyznaczona?