AFU 87

Udział w konkursach Horyzontu warto rozpocząć od dołączenia do konsorcjum międzynarodowego

Konkursy międzynarodowe w unijnym programie Horyzont 2020 wymagają od beneficjentów nie tylko wysokiej jakości aplikacji, ale także – doświadczonego i komplementarnego konsorcjum projektowego. W przypadku stawiania pierwszych kroków w tematyce międzynarodowej warto nawiązać dobry kontakt z potencjalnymi partnerami, którzy swoje oferty współpracy zamieszczają na portalu Funding and Tenders Portal w zakładkach dedykowanych poszczególnym konkursom.

Trwałość projektu a wymiana przestarzałego sprzętu

Pytanie: PytanieCzy jeśli wymienię przestarzały sprzęt, który zakupiłem, wykorzystując dofinansowanie w ramach POIR, zachowam trwałość projektu? Czy chcąc zachować trwałość projektu, muszę wymiany dokonać dopiero po okresie trwałości?

AFU 86

Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w POIR

Pytanie: PytanieW jakim terminie, od zakończenia realizacji projektu w ramach POIR, musi nastąpić wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych? Jakie są możliwe formy wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych?

Sposób liczenia wskaźnika wzrostu zatrudnienia (EPC) w projektach

Pytanie: Pytanie: Realizujemy projekt w ramach POIR o charakterze badawczo-rozwojowym. Zatrudnialiśmy przez cały okres realizacji projektu dwóch pracowników na etat, którzy w całości oddelegowani byli do realizacji prac badawczo-rozwojowych. Ustaliliśmy we wniosku o dofinansowanie, że zwiększamy zatrudnienie (EPC) o dwa stanowiska – dwóch mężczyzn od 2019 roku. Kiedy mamy zakładać, że osiągnęliśmy wskaźnik? Chcemy przejść po zakończeniu realizacji projektu (wrzesień 2019 roku) na luźniejszą formę współpracy (B2B/ umowa cywilnoprawna) z powyższymi osobami. 

AFU 85

RODO jest zadaniem całej organizacji

Pytanie: Pytanie: Czyim obowiązkiem po stronie beneficjenta powinno być RODO?

Jak zyskać dofinansowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Pytanie: Pytanie: Jestem małym przedsiębiorcą z województwa wielkopolskiego. W wielu konkursach unijnych widziałem możliwość pozyskania środków na innowacyjny sprzęt oraz maszyny, jednak nie widziałem wśród kosztów kwalifikowanych możliwości dofinansowania udogodnień dla niepełnosprawnych. Temat jest dla mnie istotny, ponieważ potrzebuję w firmie takich udogodnień zarówno dla przyjeżdżających klientów, jak i dla pracowników. Czy są konkursy przewidujące dofinansowanie w tym zakresie?

AFU 84

Sięgnij po środki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie”

Pytanie: PytanieChciałbym ubiegać się o pożyczkę na studia podyplomowe. Studia już się rozpoczęły, czy mogę jeszcze złożyć wniosek o wsparcie? Jeśli tak, to na czym będzie polegać ocena mojego wniosku?

Jak przygotować i zrealizować wizytę studyjną w ramach projektu edukacyjnego

Konkursy na projekty edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: POWER) promują działania, które wzmacniają efekty planowanego wniosku o finansowanie. Takimi działaniami mogą być np. wizyty studyjne do zagranicznych instytucji edukacyjnych lub naukowo-badawczych.

AFU 83

Wielodyscyplinarność i oryginalność projektu może oznaczać konieczność korzystania z dodatkowego finansowania

Duża konkurencja w konkursach o dofinansowanie UE powoduje, że wnioskodawcy szukają możliwości wyróżnienia się swojej aplikacji. O sukcesie zazwyczaj decyduje oryginalny pomysł, ale także – sposób jego realizacji, czasem wykorzystujący dodatkowe źródła finansowania wydatków, które nie mogą być pokryte w ramach konkretnego konkursu.

Program Kreatywna Europa wspiera pomysły na projekty kulturalne dedykowane społecznościom lokalnym

Samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury, ale także reprezentanci firm z sektora szeroko pojętej kultury i członkowie organizacji pozarządowych, zainteresowani pozyskaniem funduszy na projekty kulturalne mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty konkursowej unijnego Programu Kreatywna Europa.

AFU 82

Zmiana wytycznych – sprawdź, czego dotyczą zmiany

Pytanie: Otrzymałam informację, że zmieniły się zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W jakim zakresie wprowadzono zmiany, czego one dotyczą?

Warto podzielić się pomysłem na rozwój – podejmij wyzwanie

Konkursy w ramach funduszy unijnych dzielą się na konkursy tematyczne: inwestycyjne, eksportowe, badawcze i są ukierunkowane na wyznaczone branże czy też inteligentne specjalizacje. W związku z powyższym skupiają się na indywidualnych potrzebach wnioskodawców, wynikających z ich codziennych potrzeb, prostych inwestycji lub planowanego rozwoju, zamkniętych w ramach danej działalności. Oczywiście takie zabiegi mają dużo plusów – pomagają rozwinąć się branżom zmagającym się z problemami oraz zmniejszają konkurencję po dofinansowanie. Co jednak w sytuacji gdy przy okazji własnego przedsięwzięcia okaże się, że osoba z naszego działu badawczego bądź technicznego znalazła rozwiązanie przydatne w innej branży? Żaden przedsiębiorca nie udostępni takiego pomysłu ogólnie, pro publico bono, ze względu na brak korzyści finansowych z tym powiązanych. Znalezienie kupca na rozwiązanie również może okazać się trudne oraz uciążliwe dla danego przedsiębiorcy, a jeszcze bardziej dla pojedynczej osoby. Na szczęście, polskie instytucje zdecydowały się zaczerpnąć inspiracji od podmiotów zagranicznych i wprowadziły nową, dobrą praktykę wynagradzania ludzi za posiadane pomysły.

AFU 81

Rzetelnie wypełnij wniosek o płatność w POIR

Pytanie: PytanieCzy będąc liderem konsorcjum, mam prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia płatności? Czy są sytuacje, w których nie będę mógł ubiegać się o odszkodowanie?

Jak skorzystać z dofinansowania w ramach programu Energia

Pytanie: Pytanie: Jak znaleźć odpowiedni projekt energetyczny dla swojej firmy? Czy można zyskać atrakcyjne dofinansowanie lub preferencyjną pożyczkę na swoje przedsięwzięcie? Czy są obecnie jakieś programy dla przedsiębiorców?

Jak efektywnie wykorzystać szansę na dodatkowe finansowanie w projektach edukacyjnych

Pytanie: Uzyskanie decyzji o finansowaniu projektu edukacyjnego z konkursów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) lub naborów prowadzonych przez regionalne programy operacyjne oznacza, że wnioskodawca może przystąpić do rozpoczęcia działań zgodnie z wytycznymi oraz umową o finansowanie. Czy istnieją możliwości poszerzenia spektrum działań projektowych – o współpracę ponadnarodową – i pozyskanie na ten cel funduszy na projekt?

AFU 80

Zadbaj o prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie

Pytanie: PytanieCzy za osobę uprawnioną do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu może wniosek podpisać inna osoba? Jak prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego?

Szacowanie wartości zamówienia krok po kroku

Pytanie: Pytanie: W projekcie unijnym mamy do zakupu sprzęt komputerowy i oprogramowania. W związku z powyższym proszę o opinię, czy szacowania wartości zamówienia należy dokonać łącznie, czy też można dokonać szacowania osobno na sprzęt komputerowy, osobno na oprogramowania i stosować procedury zgodne z wartością zamówienia (przetarg nieograniczony w procedurze unijnej – komputery - oraz krajowej – oprogramowania)? Są to m.in. oprogramowania antywirusowe Office, Corel, Adobe oraz inne specjalistyczne programy.

AFU 79

Zasady horyzontalne: czym są i po co trzeba je spełniać w projektach unijnych

Realizując projekty unijne, często instytucje Unii Europejskiej wymagają przestrzegania różnorakich wytycznych czy polityk, które zostały stworzone na podstawie wielu dokumentów, takich jak choćby agendy czy rozporządzenia. Szczególnie ważna jest realizacja i przestrzeganie zasad horyzontalnych, które są kluczowymi celami strategicznego rozwoju określonego przez program „Strategia Europa 2020”. Wymóg ich uwzględniania znajdziesz w każdych działaniach dotacyjnych, zobacz więc, co powinieneś w nich uwzględniać, żeby zyskiwać jak najlepsze oceny twoich projektów. 

Przekonaj się, czy dofinansowanie może zostać zmienione

Pytanie: Pytanie:Czy możliwe jest zwiększenie kwoty dofinansowania, która została określona w porozumieniu?

Protest w projektach unijnych – kiedy, jak i od czego się odwołać, żeby protest zakończył się sukcesem

Przygotowując i składając projekt w konkursie dotacyjnym, każdy wnioskodawca oczekuje pozytywnej oceny wniosku i przyznania dofinansowania. Niestety jednak nie zawsze to się udaje. Czasem zdarza się, że nasz wniosek nie zostanie pozytywnie oceniony. Nie zamyka to jednak twoich szans na ubieganie się o dotację, bo od takiej decyzji możesz się odwołać, a posłuży do tego Protest.

AFU 78

Zmiana wysokości dofinansowania na koniec realizacji projektu

Pytanie: PytanieDopiero w trakcie opracowania końcowego wniosku o płatność wyszło nam, że całkowity koszt projektu jest wyższy od zakładanego we wniosku o dofinansowanie, ale łączna kwota kosztów niekwalifikowanych powoduje znaczące obniżenie kosztów kwalifikowanych. Jak to wyjaśnić? Jak to wpływa na możliwość nierozliczenia projektu?

Sprawdź, kiedy możliwa jest umowa warunkowa

Pytanie: Czy możliwe jest zawarcie umowy warunkowej w ramach POPW? Na czym polega umowa warunkowa w ramach projektu?

Polska Geotermia Plus – nowość wśród dotacji

Polska nie jest pionierem w zakresie przeprowadzania przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej. Zagospodarowanie ciepła ziemi w Polsce odbywało się do tej pory w nieznacznym zakresie. W 2015 roku Polska zajęła dopiero dwunaste miejsce w Europie pod względem bezpośrednich zastosowań energii wód geotermalnych spośród trzydziestu krajów, które objęto statystykami przedstawionymi podczas Europejskiego Kongresu Geotermalnego w 2016 roku. Porównując liczbę geotermalnych systemów ciepłowniczych w Europie i w Polsce, warto zauważyć, że w 2017 roku w Europie działało ich około trzystu, a w Polsce jedynie sześć.

AFU 77

Zadbaj o zaufanych partnerów i know-how w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych

Przedstawiciele sektora biznesu powinni jeszcze bardziej, niż ma to miejsce obecnie, uczestniczyć w konsorcjach międzynarodowych oraz krajowych przedsięwzięciach badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Konkursów na dotacje jest wiele, ale dużo jest również szans oraz zagrożeń, które warto poznać przed decyzją o podjęciu współpracy mającej na celu złożenie wniosku i późniejszą możliwą realizację wspólnego projektu.

Wątpliwości możesz rozwiać podczas spotkania będącego elementem oceny wniosku

PytanieCzy w spotkaniu członków panelu, w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będzie mógł wziąć udział reprezentant firmy doradczej? Kiedy zostanę poinformowany o spotkaniu i jak ono przebiega?

W jaki sposób należy przechowywać dokumenty w ramach POWER?

PytanieW jaki sposób powinnam przechowywać dokumenty w ramach POWER? Ile czasu należy przechowywać dokumenty dotyczące pomocy publicznej? Czy wsparcie zawsze jest traktowane tak jak pomoc publiczna?

AFU 76

Program Edukacja – możliwości finansowania wyjazdów studyjnych dla nauczycieli

Pytanie: Prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni otwarty zostanie pierwszy nabór w Programie Edukacja – inicjatywie edukacyjnej realizowanej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, operatora programu.

Jakie projekty badawczo-rozwojowe maja szanse na dofinansowanie?

Pytanie: PytanieNa co mogę uzyskać dofinansowanie w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1: Małe projekty B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020?

AFU 75

Instytucje otoczenia biznesu zyskują coraz większe znaczenie w polskiej gospodarce – czym mogą pomóc także w twojej działalności

Instytucje otoczenia biznesu (dalej: IOB) są podmiotami, które odgrywają bardzo ważną rolę w polskiej sferze gospodarczej. Ich rola społeczna i biznesowa z roku na rok coraz bardziej przybiera na znaczeniu. Wiele przedsięwzięć nie zostałoby uruchomionych, gdyby nie aktywna działalność IOB-ów. Wspierają one przedsiębiorców różnymi działaniami oraz możliwościami rozwoju nowych kierunków biznesowych. Dlatego warto, żebyś rozważył skorzystanie z oferty instytucji otoczenia biznesu i przyspieszył rozwój swojego biznesu. Jako przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego nie zapominaj, że dla ciebie również przewidziano działania, które pozwolą ci stworzyć ośrodki takie jak IOB, bezpośrednio w twojej okolicy.

Czy trzeba ogłaszać nowe zapytanie ofertowe, aby wybrać tego samego wykonawcę?

Pytanie: Planujemy ponowną usługę składu i druku publikacji w ramach kolejnego projektu realizowanego przez naszą spółkę. Wartość zamówienia oszacowaliśmy na 70.000 zł netto na podstawie poprzedniego zlecenia realizowanego w ramach innego projektu z wykonawcą, którego chcemy zaangażować do obecnego projektu. Do kalkulacji posłużyliśmy się poprzednią wyceną usługi od wykonawcy. Czy możemy od razu wybrać wykonawcę zamówienia na podstawie poprzedniego zapytania ofertowego? Poprzednio w ramach innego projektu wykonawca zrealizował zamówienie terminowo, a współpraca była bardzo dobra. Zależy nam na kontynuowaniu współpracy w ramach nowego projektu wydawniczego.

AFU 74

Sprawdź, jakie masz obowiązki podczas kontroli projektu w POIR

Zarówno lider konsorcjum oraz konsorcjant zobowiązują się poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej umowy, prowadzonym przez instytucję pośredniczącą oraz inne instytucje do tego uprawnione. Kontrola projektu jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. ustawy wdrożeniowej) oraz warunkami umowy.

Dowiedz się, jak poinformować o projekcie na swojej stronie internetowej

Pytanie: PytanieW jaki sposób powinienem umieścić informację o realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej na mojej stronie internetowej? Jakie obowiązki informacyjne muszę wypełnić w związku z realizacją projektu?

Sprawdź, jakie masz obowiązki podczas kontroli projektu w POIR

Zarówno lider konsorcjum oraz konsorcjant zobowiązują się poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej umowy, prowadzonym przez instytucję pośredniczącą oraz inne instytucje do tego uprawnione. Kontrola projektu jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. ustawy wdrożeniowej) oraz warunkami umowy.

AFU 73

Wskaźniki rezultatu w projektach termomodernizacyjnych zmieniaj rozsądnie

Pytanie: PytanieW wyniku przeprowadzonego audytu po termomodernizacji budynku szkoły podstawowej okazało się, że zakładany wskaźnik rezultatu dotyczący szacowanej redukcji poziomu CO2 jest niższy, niż zakładaliśmy we wniosku. Czy możemy wnioskować w tym przypadku o zmianę w ramach projektu?

Sprawdź, jakie masz obowiązki podczas kontroli projektu

Kontrola projektu jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. ustawy wdrożeniowej) oraz warunkami umowy. Zarówno lider konsorcjum, jaki  konsorcjant zobowiązują się poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej umowy, prowadzonym przez instytucję pośredniczącą oraz inne instytucje do tego uprawnione.

AFU 72

Wybór partnerów do projektu z jednostkami samorządu terytorialnego

Projekty partnerskie są korzystne dla samorządów terytorialnych. Partnerzy zapewniają odpowiedni wkład do projektu, dzielą się realizacją zadań oraz zakresem odpowiedzialności. Ich realizacja wymaga jednak sporego przygotowania i wiedzy merytorycznej.

Wniosek o płatność możesz uzupełnić lub poprawić

Pytanie: PytanieCzy instytucja pośrednicząca może wycofać wniosek o płatność w SL2014, jeśli nie będzie on zawierać wszystkich niezbędnych informacji? Czy będę miał możliwość uzupełnienia lub poprawienia wniosku?

AFU 71

Szansa na poprawę zdrowia pracowników – dowiedz się, jakie masz możliwości

W ciągu ostatnich dni ogłoszono działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkurs zapewnia możliwość opracowania i/lub wdrożenia programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to niemal trzy i pół miliona złotych.

Sprawdź, jakie konkursy pozwolą poprawić efektywność energetyczną w regionie

Pytanie: PytanieChcielibyśmy poprawić efektywność energetyczną w naszej jednostce. Czy są obecnie prowadzone , dzięki którym moglibyśmy uzyskać dofinansowanie? Jakie działania podlegają dofinansowaniu?

AFU 70

Jak się ubiegać o finansowanie w konkursie RISE

Pytanie: Jestem zainteresowany, jako przedstawiciel lokalnego samorządu, udziałem w konkursie międzynarodowym na projekty unijne, w którym możliwe jest finansowanie dłuższych i krótszych wyjazdów. Chcę bowiem poszerzyć istniejące kontakty partnerskie lub nawiązać nowe. W jaki sposób rozpocząć starania o pozyskanie finansowania takich wyjazdów? Na jakie zagadnienia, przy wypełnianiu wniosku o finansowanie, należy zwrócić szczególną uwagę?

Sprawdź, które konkursy pozwolą poprawić efektywność energetyczną w regionie

Pytanie: PytanieJesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Chcielibyśmy w tym roku ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Mam dwa pytania: z jakich konkursów możemy skorzystać oraz na jakie działania możemy uzyskać dofinansowanie?

Pozyskaj fundusze na innowacje dla sektora publicznego

Jeśli jesteś przedstawicielem instytucji publicznej i chciałbyś pozyskać środki finansowe na innowacje, możesz starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Innowacyjne przedsięwzięcia uzyskują wsparcie z wielu źródeł.

AFU 69

Sprawdź, jak potwierdzić posiadane środki finansowe na realizację projektów

Pytanie: Pytanie:Chcemy składać projekt w konkursie na dofinansowanie unijne. Jakie powinniśmy przygotować dokumenty finansowe, żeby urząd nie miał wątpliwości, że mamy wystarczająco dużo pieniędzy na zrealizowanie przedsięwzięcia?

Nowe regionalne możliwości dotacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego

Rok 2019 okazuje się być owocnym czasem pod kątem wnioskowania o dofinansowanie unijne. Nie tylko przedsiębiorcom zaoferowano konkursy o bardzo wysokich alokacjach, lecz również jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: JST). Poniżej znajduje się wykaz atrakcyjnych konkursów w ramach regionalnych programów operacyjnych.

AFU 68

Wskazówki, jak napisać wniosek, który zostanie uznany przez ekspertów

Pytanie: PytanieUczestniczyłem w wielu szkoleniach, których tematyka była związana z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie pod kątem oczekiwań ekspertów. Przyznam, że najlepiej trafiają do mnie porównania i przykłady choćby już zrealizowanych projektów. Niestety, rzadko można posłuchać osób, które chcą podzielić się doświadczeniem z przygotowania własnych aplikacji – rozumiem, bo to przecież ich know-how. Czy jest szansa na znalezienie własnego pomysłu na sukces projektowy, poprzez inspirację, np. od tych, którzy oceniają wnioski?