Czy w procedurze zapytania ofertowego dopuszczalne będzie uzupełnianie dokumentów?

Pytanie:

Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe (kwota poniżej 30.000 euro) w bazie konkurencyjności. Wpłynęły dwie oferty. Jeden wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, natomiast drugi złożył ofertę w terminie, ale załączniki do niej wpłynęły 14 minut po czasie. Powyższe zapytanie było już ogłaszane 3 razy i unieważniane z różnych przyczyn, m.in. z powodu przekroczenia kwoty, którą zamawiający przeznaczył na zamówienie, oraz z uwagi na brak doświadczenia wykonawcy (niepotwierdzenie warunku).

Zapisy w zapytaniu ofertowym dotyczące terminu składania ofert brzmiały:

„1. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego w opieczętowanej kopercie z dopiskiem ............................. do dnia ..... do godz. 12.00 w siedzibie .......................... w pokoju .... lub przesłana na adres e-mail: …..

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do formularza oferty, to:

a) załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług;

b) załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;

c) umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeśli go dotyczy)”.

Czy jest możliwość przyjęcia tej oferty? Zamówienie jest realizowane w ramach unijnego projektu. Wykonawca spełnia warunki udziału, a cena oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację usługi.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach

ZOBACZ OFERTĘ